Sopp, mugg og råte

Ansatte i Tønsberg Skadedyrkontroll AS har faglig utdannelse inne inneklima og biologiske skadegjørere i og på bygninger. Vi har autoriserte teknikere som sanerer og utbedrer skader etter ekte hussopp, mugg, fukt og råte. Tønsberg Skadedyrkontroll AS har også spesialkompetanse innen svertesopp.


Ekte hussopp

Ekte hussopp regnes som den mest alvorlige råtesoppen som forkommer i hus, fordi den har en stor utbredelsesevne og gir en kraftig vednedbryting (brunråte).

Med vedvarende gunstige vekstbetingelser (tilgang på bl.a. fukighet/ kalk), vil soppen løpet av få år forårsake råte i treverket og spre seg hurtig slik at utbedrings/ saneringstiltak i verste fall kan være omfattende og meget kostbare.

Ekte hussopp er noe spesiell, fordi den kan vokse gjennom mur- og teglsteinsveger og opprettholde angrep der andre sopparter ikke finner tilstrekkelig fuktighet. Ekte hussopp overlever uttørking i en dvalelignende tilstad. Soppen kan etter flere år starte ny vekst dersom forholdene endres.

De fleste typer råteskader kan man fjerne bare ved å skifte ut det skadde med impregnert materiale, og stoppe fukttilgangen, men har du angrep av ekte hussopp må spesialister inn. Dessverre kan det være veldig vanskelig å se forskjell på råte fra ekte hussopp og mindre råtesopper.

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har ekspertise på området og kan ved ønske ta prøver av sopp og inneklima for analyse.

Tønsberg Skadedyrkontroll AS inspiserer hytter, boliger, bygårder og forretningsgårder for biologiske skadegjørere.
Du får en skriftlig rapport som dokumenterer omfang av skader og nødvendige tiltak!

Fukt og muggsopp

Problemer med fukt og mugg i hus er beskrevet allerede i tredje Mosebok (Kap. 14, v.35-48). Selv i dag, over 2000 år senere, har vi fremdeles problemer med fukt og mugg i våre bygninger.

Mugg forekommer naturlig utendørs. Muggsoppsporer i uteluften varierer i mengde og artssammensetning. I bygninger er det vanlig å finne skader i forbindelse med byggfukt, lekkasjer og i rom med høy relativ luftfuktighet. Typiske skadesteder er dermed loft, bad, krypkjeller og kjeller. Muggsopp er en meget stor gruppe av hurtigvoksende mikroskopiske sopper. De kan produsere store mengder soppsporer samt ulike flyktige organiske forbindelser. Muggsopp kan gi misfarging, lukt og forverre situasjonen hos personer som har astma og allergi.

Men i motsetning til hva mange tror viser nyere forskning at det IKKE er sammenheng mellom forekomsten av muggsoppsporer i innelufta og utviklingen av astma og allergi hos friske barn (Jonas Holme, Sintef Byggforsk).

Folkehelsinstituttet kom i 2013 ut med en ny rapport med praktiske råd og normer for inneklima. Mer informasjon om denne rapporten finner du her.

Barn, astmatikere og allergikere er særlig utsatt for en negativ påvirkning som følge av et dårlig inneklima og kan føre til:

  • Hyppig forkjølelse og influensa
  • Utvikling eller forverring av astma/allergi
  • Nedsatt almenntilstand
  • Hodepine
  • Øye-nese-hals plager
  • Kvalme
  • Utslett

Muggsopp vokser godt på tapet, papp, tre, gipsplater, isolasjonsmateriale, strie og betong. Når soppen først har etablert seg, kan den være vanskelig å bli kvitt. I mange tilfeller er en visuell befaring nok for å avdekke skadeårsak og omfang. Men noen steder er soppkilder innendørs lite synlige, og visuell kontroll alene er sjelden nok. For å avdekke begynnende/pågående muggsopputvikling kan det derfor være viktig med prøvetakinger. Dersom unormal sopputvikling påvises, blir årsaken og omfanget til muggsoppvekst kartlagt. Er det derimot generelt dårlig inneklima kan en visuell kontroll holde for å bedre forholdene.

Påvisning av muggsopp, har tidligere vært forbeholdt laboratorier med høyt utdannede mikrobiologer. Det innebærer som regel at prøver må tas på stedet, sendes inn til laboratoriet hvor de dyrkes/mikroskoperes og vurderes av mikrobiologer før analysen sendes ut. Dette tar noe tid og kan medføre til redusert effektivitet i forbindelse med undersøkelse av bygninger eller muggsoppsaneringer.

Tønsberg Skadedyrkontroll AS bruker MycoMeter, en metode som har vært i bruk i Norge siden 2001 og er dokumentert, pålitelig, rask og økonomisk lønnsom for kundene. MycoMeter-testen er en patentert danskutviklet hurtigmetode for påvisning av muggsopp. den er utviklet av mikrobiologer på Københavns Universitet og metodene er publisert i det annerkjente amerikanske tidsskriftet "Applied and Environmental Microbiologi" (64,2 side 613-617). Metoden er senere videreutviklet for måling av bakterier i vann og på overflater.

MycoMeter er bestert på måling av et enzym som finnes i alle muggsopper. Utarbeidelsen av metodens målekatogorier ble foretatt i forbindelse med det danske forskningsprosjektet: "Skimmelsvampe i bygninger", (1998-2001) koordinert av Statens Byggeforskningsinstitut (By & Byg), og med deltagelse av forrskningsavdelinger på sykehus, Teknologisk Institut, Arbejdsmiljø Instituttet og Danmarks Tekniske Universitetet.

Det naturlige bakgrunnsnivå av muggsopp på visuelt rene flater i bygninger uten sopproblemer, er blitt fastlagt. Dette bakgrunnsnivå utgjør i dag godkjenningskriteriet etter en muggsoppsanering (publisert i "Healthy Buildings Prooceedings, vol 1, s. 589-590, Helsinki, Finland).

For mer informasjon om luftrensere se her.

Råtesopp

Råtesopper bryter ned, og svekker styrken i trematerialer. dette kan føre til at bygget forringes. Av utseende skiller råtesopper seg fra muggsoppen ved at de har et avgrenset fruktlegme, der sporer produseres. Råtesopper produserer mindre sporer enn muggsopp. For problemer med Ekte hussopp, mugg eller råte, ta kontakt med oss for en uforpliktende berfaring.