Serviceavtale

En avtale med oss sikrer trivsel og miljø i tillegg til at den kan spare kunden for betydelige utgifter. En lav årlig pris kan falle mye rimeligere ut enn å til stadig foreta en total bekjempelse mot et tilbakevendende problem.

Vi tilbyr service og samarbeidsavtaler til

 • Privatkunder
 • Næringskunder
 • Landbrukskunder
 • Kommuner
 • Barnehager og skoler
 • Borettslag og sameier
 • Staten
 • Offshore

Privatkunder

/article/209/Hjem_sjekkliste.jpg

Vi tilbyr serviceavtaler til hytte og huseiere. Mange som velger en slik avtale har problemer med skadedyr eller sopp og ønsker forebyggende arbeid eller har hatt en behandling som man ønsker etterbehandling og oppfølging på. En serviceavtale med private innebærer at våre autoriserte serviceteknikere eller snekker planlegger og utfører avtalte regelmessige inspeksjoner og behandlinger. Konkret innebærer dette å inspisere samtlige områder dekket av serviceavtalen, kontroll og vedlikehold av bekjempelsesutstyr, igangsette riktige tiltak, rapportere eventuelle funn og utarbeide en servicerapport. Eventuelle ekstrabesøk er inkludert i prisen. En serviceavtale med oss vil gi deg en følelse av trygghet og rabatter på forsikringen.

Næringskunder

Alle typer bedrifter kan bli utsatt for skadedyr, uavhengig av bransje og om det leveres produkter eller tjenester. Når man først har fått skadedyr kan det fort bli tap av renommè for bedriften og større tiltak må igangsettes. Moderne skadedyrkontroll tar utgangspunkt i å oppdage eventuelle angrep på et  tidlig stadium. Det finnes i dag detektorsystemer for bl.a. rotter, mus, møll, kakerlakker og biller. Ved å plassere tilstrekkelig mange enheter på strategiske steder, vil man få en svært god indikasjon på eventuelle skadedyr. Til tross for forebyggende tiltak kan det allikevel hende at problemene oppstår på grunn av uforutsette hendelser. Skadedyr kan i større antall fraktes inn med varer/emballasje eller vandre inn i lokalene fra steder som har blitt oversett i bygningens ytre rom. Det er nettopp derfor Tønsberg Skadedyrkontroll AS har gratis ekstrabesøk. En serviceavtale vil således gi din bedrift en dokumentert beskyttelse mot skadedyr i henhold til kvalitetskravene i IK-mat og ISO-9002.

Med dagens innsparinger på de fleste områder, og med offentlige pålegg innen ulike områder, vil vi gjerne komme med forslag til innsparing innen skadedyrkontroll. En avtale kan inngås etter inspeksjon av bedriften. Vi ser på forebyggende tiltak hvor kostnader pr. enhet vil bli foreslått. I samarbeid med bedriften utarbeider vi et opplegg som vil minske sjansene for skadedyrangrep og som er tilpasset bedriftens internkontrollsystem, krav og retningslinjer. Ved bruk av en totalvurdering vil bedriften kunne spare vesentlige kostnader, nå og i fremtiden. En serviceavtale med oss vil kunne gi store rabatter på forsikringen.

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har gode referanser fra næringskunder. Vi har stor kompetanse på området der serviceteknikere med utdannelse innen hotell og restaurantfaget.

Landbrukskunder

Å forebygge å bekjempe mus og rotter er en viktig del av det daglige vedlikeholdet på gården, noe som igjen bidrar til å øke kvaliteten i produksjonen din. En serviceavtale med TSK AS innledes med en gjennomgang der gårdsbruket blir inspisert og hvor forebyggende tiltak blir foreslått. I samarbeid med gårdbruker lager vi ett opplegg som vil minimere sjansene for skadedyrangrep mot de fleste steder på gården, dette i henhold til krav og retningslinjer til den produksjon som drives.

En slik avtale gir gårdsbruket en dokumentert beskyttelse mot skadedyr. Du vil oppfylle de kvalitetssikringskrav som er aktuelle i henhold til KS-landbruk. Ved en serviceavtale med TSK AS omfatter fra 3 til 6 inspeksjoner/ behandlinger pr. år, ekstrabesøk er gratis. Landbrukskunder får rabatter på forsikringen om de har en serviceavtale med Tønsberg Skadedyrkontroll AS.

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har gode referanser og er leverandør av tjenester til Norges største kornprodusent.

Kommuner

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har gode referanser og er leverandør av tjenester til kommuner i Vestfold. Med dagens kutt i bevilgninger og innstramninger på alle områder, vil vi gjerne komme med forslag til "sparing" innen skadedyr bekjempelse. En avtale innledes med en inspeksjon/ gjennomgang av kommunale eiendommer og kloakknett, hvor forebyggende tiltak blir foreslått, samt kostnader pr. enhet. I samarbeid med kommunen lager vi et opplegg som vil minske sjansene for skadedyrangrep mot utsatte steder i kommunen i henhold til offentlige krav og retningslinjer. Ved bruk av en totalvurdering vil kommunen kunne spare vesentlige kostnader, nå og i fremtiden. For kommunale barnehager og skoler ble det 01.12.2009 innført nye retningslinjer om hvordan bekjempelse og forebyggende tiltak av skadedyr skal foregå. Tønsberg skadedyrkontroll AS kan tilby tjenester som følger "Veileder om skadedyrbekjempelse i barnehage og skole".

Tønsberg Skadedyrkontroll AS leverer tjenester og produkter til Tønsberg Bydrift, Tønsberg Kommunale Eiendom, Ramnes, Horten, Holmestrand og Oslo kommune.

Barnehager og skoler

I barnehager og skoler settes der ekstra krav til forsiktighet ved skadedyrbekjempelse fordi personer tilbringer lange perioder der, samt at barn generelt er mer sårbare ved eksponering ovenfor kjemiske bekjempelsesmidler (pesticider) enn voksne. Folkehelseinstituttet kom 01.12.2009 ut med en veiledning og nye retningslinjer på hvordan bekjempelse og forebyggende arbeid skal foregå i barnehager og skoler. Ved å innarbeide visse tiltak i både utforming og daglig drift av barnehager/skoler, kan problemer med skadedyr sterkt reduseres. Dersom bruk av pesticider samtidig minimeres og kun inngår som en mindre del av en skadedyrbekjempelse, kan bekjempelsen gjøres mer helse- og miljøvennlig. Tønsberg Skadedyrkontroll AS har kompetanse på området og tilbyr tjenester innenfor de rammene som er laget av Folkehelseinstituttet. Vi har også egne insektmidler med basis naturlig virkestoff som har god virkning og kan sprøytes innvendig uten fare for barn.

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har gode referanser som leverandør av tjenester til barnehager og skoler. Vi er også medlem av:

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Borettslag og sameier

I ”forskrift om skadedyrbekjempelse” Kapittel II, §2-1 og §2-2 fastsatt av Sosial og helsedepartementet 21.12.2000 plikter borettslag, sameier og boligselskaper å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, oppdage og utrydde skadedyr. Tønsberg Skadedyrkontroll AS har stor kunnskap og erfaring med borettslag og skadedyrkontroll. Vi bistår dere med å overholde forpliktelser og har en rekke referansekunder.

Offshore

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har spesialutdannet personell som har gjennomgått nødvendige kurs og sertifiseringer for utføring av jobber offshore. Vi benytter oss av de nyeste metodene for å forebygge og eliminere skadedyrangrep.

Dokumentasjon - system i praksis

TSK`s serviceperm er vår dokumentasjon ovenfor næringskunder, landbruk, kommuner og private. Den beskriver de tiltak innad som er iverksatt og utføres rutinemessig med utfyllende servicerapporter etter hvert rutinebesøk. Systemet er i bruk hos bedrifter som har et ønske om å ligge på høyeste nivå når det gjelder hygiene og skadedyrkontroll og hvordan denne ivaretas. I tillegg til å ivareta de krav som settes til bedriften innefor skadedyrkontroll inneholder systemet også kvalitetsinspeksjoner for å sikre at det arbeid som utføres er riktig samt å holde en tett dialog med kunden. Antall rutinebesøk avhenger av type produksjon og internkontroll.

§ 3-5 Plikt til å føre protokoll, gi opplysninger og veiledning. Skadedyrbekjemperen skal føre løpende protokoll over hvilke bekjempelsestiltak som iverksettes. Tilsynsmyndigheten, jf.§ 5-2, kan til enhver tid kreve å få se forelagt protokollene eller andre opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndighetene skal kunne føre tilsyn. Av protokollen skal det fremgå følgende: Tidspunkt for tiltaket, sted, eier, oppdragsgiver, anvendt middel, kvantum, metode, resultat, hvilken type skadedyr, nabovarsel og eventuelle skader.

Oppbyggingen av TSK sin service/dokumentasjonsperm

 1. Inngått samarbeidsavtale
 2. Kvitterte servicerapporter
 3. Tjeneste og produktinformasjon vedrørende avtalen
 4. Informasjon om skadedyr
 5. Kart over behandlingsområder som omfatter avtalen
 6. Viktige telefonnummer for kontakt mellom TSK og kunder
 7. HMS produktdatablad
 8. Avvik/ korrigerende/ forebyggende tiltak
 9. Informasjon om TSK og samarbeidspartnere
 10. Annet

Tønsberg Skadedyrkontroll AS sin servicerapport blir overlevert i forbindelse med alle servicebesøk hos dere og vil inneholde relevant informasjon om:

 • Dato og klokkeslett ved servicebesøk.
 • Hvilken type servicebesøk er det?
 • Rapport om observerte spor etter skadedyr, hvilken art, funnsted.
 • Hvilken bekjempelse eller andre tiltak som er foretatt eller vil bli foretatt av Tønsberg Skadedyrkontroll AS.
 • Hvilke pesticider som er brukt, samt mengde.
 • Informasjon om nabovarsling.
 • Hva vi anbefaler deg å gjøre.

For mer informasjon om samarbeidsavtaler ta kontakt med oss på telefon: 333 10 000